اولین فرش سجاده ای در کاشان کجا تولید شد ؟

ژوئن 19, 2018
تولید سجاده فرش ، تولید فرش مسجدی

تولید سجاده فرش

تولید سجاده فرش تولید سجاده و پای انداز در کاشان از قبل از دوره صفویه بوده است. اما تولید انبوه تولید سجاده فرش و یا تولید […]