تابلو فرش آیت الکرسی

فوریه 2, 2020
تابلو فرش آیه ، شرکت فرش گل نرگس کاشان

تابلو فرش آیه

تابلو فرش آیه از دیر باز ، استفاده از آیات در نزد ایرانیان مسلمان رواج بسیاری داشته است.  ایرانیان مسلمانان همواره ، نگه داشتن آیات را […]