سجاده فرش تک ستاره کویر

آگوست 10, 2019
مراحل تولید سجاده فرش

شرکت سجاده فرش گل نرگس کاشان

شرکت سجاده فرش  کاشان ، قطب سجاده فرش ماشینی است. عمده فرشهای سجاده ای مسجد در کاشان تولید می شود.  کاشان ، شهر دارالمومنین است و […]